Skip to main content

Hidden Springs Elementary School

Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
Placeholder text, please change
About Us » Bell Schedule

Bell Schedule

Bell Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
School Begins 7:50 AM
1st- 3rd Grade Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
4th - 5th Grade Recess 10:20 AM 10:35 AM 15 min
1st Grade Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
AM Kindergarten Dismisses 11:35 AM
Kindergarten Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
2nd Grade Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
3rd Grade Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
4th Grade Lunch 12:00 PM 12:45 PM 45 min
5th Grade Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
PM Kindergarten Dismisses 2:00 PM
School Dimisses 1st - 5th 2:15 PM
Kindergarten Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
AM Kindergarten Schedule 8:00 AM 11:35 AM 215 min
Kindergarten Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
PM Kindergarten Schedule 9:55 AM 2:00 PM 245 min
Flex Day/Minimum Day Schedule
  Start Time End Time Length
Breakfast 7:20 AM 7:50 AM 30 min
1st - 5th School Day 7:50 AM 11:50 AM 240 min
Kindergarten School Day 8:00 AM 11:20 AM 200 min
1st / 2nd Grade Lunch 10:00 AM 10:25 AM 25 min
3rd / 4th Grade Lunch 10:25 AM 10:50 AM 25 min
5th Grade Lunch 10:50 AM 11:15 AM 25 min
AM & PM Kindergarten Lunch 11:20 AM 11:40 AM 20 min